ABOUT US

Our Story

Kidkudo by Dr. Hui & Dr. Fai สถาบันที่เกิดจากการรวมตัวกันของทีมงานระดับโลก โดยการนำของ ดร.หุย และ ดร.ฝ้าย ผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษา ผ่านการทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการออกแบบหลักสูตรและสื่อการสอน การจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมครู ทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ 20 ปี

ทีมงานของเราเล็งเห็นถึงปัญหาในการจัดการศึกษาซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในอนาคต และนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับเด็กและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการเรียนรู้และประสบความสำเร็จไม่แพ้ชาติใดในโลก

Our Curriculum

School Principles

Kidkudo School จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเปล่งประกายได้อย่างงดงาม โดยใช้หลักการต่อไปนี้

ค้นหาความชอบ ต่อยอดเพื่อพัฒนา ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

เรียนรู้จากความสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านหัวข้อที่พวกเขาสนใจ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการใฝ่รู้ เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียนอีกต่อไป

ไม่คิดให้ แต่ให้คิด เปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการตั้งคำถามและหาคำตอบ ลงมือทำ รวมทั้งกระตุ้นทักษะที่สำคัญรอบด้าน

ศาสตร์เดียว ไม่เคยพอ จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Math)

รักเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ ปลูกฝังให้เด็กมี EF (Executive Functions) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)

Learning Areas

The following learning areas show the key objectives as well as teaching and learning contents at Kidkudo School. Rather than being independent to each other and separately implemented, these learning areas are combined and delivered based on children’s interests and competence.

Me as an active learner

Children learn to think, investigate, imagine and respond actively. They develop investigative processes and positive dispositions towards investigating, and understandings about natural, built, and social environments. They also develop their abilities to express ideas creatively using a variety of experiences, media and artistic forms related to dance, drama, media, music and visual arts.

Me as a social learner

Children learn to build their awareness of being members of many social groups, including family, cultural and community. Learning experiences in this area contribute to developing children’s abilities to respect and cooperate with other people. Social learning develops understandings, capabilities and dispositions related to constructing understandings about social and cultural identities and sustaining relationships.

Me as a multiliteracy learner

Children learn to construct, communicate and interpret information through a variety of mediums including images, letters, symbols, digital sources and technologies. At this early stage of education, the literacies include those in language, mathematics and technology.

Me as a health & physical learner

Children learn to develop gross & fine motor and sensory skills as well as spatial awareness. They also become more responsible for their health, hygiene and safety in order to foster a sense of well-being. Learning experiences in this area contribute to developing children’s positive health choices and movement skills as they interact successfully with others and their learning environments.

Me as a personal learner

Children learn to develop their positive identity, self-esteem, self-control, self-reflection, resilience, personal organization and independence as they interact successfully with others and their learning environments.

Our Founders' Profile

"เพราะเราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เราพร้อมสร้างผู้นําแห่งอนาคต

ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยทักษะอันหลากหลาย"

ดร.รชยา ศรีสุริฉัน (หุย)

ดร.รชยา ศรีสุริฉัน (หุย)

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Curriculum and Instruction) University of Wisconsin-Madison, United States

ประวัติการทํางาน

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

อดีต

 • Director, Teach For Thailand Foundation
 • Education Development Executive, Apple
 • International Mathematical Olympiad Advisory Board
 • STEM project member, Wisconsin Center for Education Research (WCER)
 • ผู้อํานวยการสาขา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ฯลฯ
ดร.เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ (ฝ้าย)

ดร.เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ (ฝ้าย)

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Education) National Institute of Education Nanyang Technological University, Singapore

ประวัติการทํางาน

อดีต - ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
 • นักวิชาการอาวุโสสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • คณะกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ

PROGRAMS

หลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวมที่เสริมสร้างทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทักษะทางสังคม ทักษะการรู้หลายภาษา (multiliteracies) ทักษะการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น และทักษะการเรียนรู้ส่วนบุคคล (personal learning) โดยมีจุดเน้นที่ต่างกันในแต่ละโปรแกรม ดังนี้

iLearn

iLearn

ส่งเสริมความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ STEAM

iCode

iCode

ส่งเสริมความรู้ทักษะด้านดิจิทัล และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding)

iSolve

iSolve

ส่งเสริมความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์

iExplore

iExplore

ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์

Daycare 1-6 ปี

รับดูแลและพัฒนาเด็ก โดยใช้หลักสูตรสองภาษาซึ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนตามช่วงวัย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ STEAM ผ่านการเล่นและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยวิธีที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม

Daycare 1-6 ปี

ประเมินพัฒนาการรอบด้าน

“เพราะเราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพที่รอการค้นพบ และครูมีหน้าที่ช่วยค้นหาศักยภาพของพวกเขา”

ที่ Kidkudo by Dr. Hui & Dr. Fai เราใส่ใจกับทุกความแตกต่าง เพื่อให้คนที่คุณรักเปล่งประกายในแบบของตัวเองอย่างงดงาม เราประเมินพัฒนาการรอบด้านของเด็กอย่างสม่ำเสมอ โดยนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรู้

 • เชาว์ปัญญา (Intelligence Quotient หรือ IQ)
 • ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions หรือ EF)
 • รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles)
 • พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development)

เพื่อทำความเข้าใจกับลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเรา ให้ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคนอย่างแท้จริง

ประเมินพัฒนาการรอบด้าน

CONTACT US

แผนที่ Kid Kudo School

KIDKUDO SCHOOL

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค (ชั้น 3)

61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 093-651-9196, 02-780-204